Türk-Alman Üniversitesi 17 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
161

Türk-Alman Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Türk-Alman Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 10 öğretim elemanı alımı ve 7 öğretim üyesi ile alakalı ilanı 28 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Türk-Alman Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 1 Öğretim Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi ile 3 Profesör ve 4 Doktor Öğretim Üyesi alımı yapılacağını duyurdu.
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemize “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca açıktan veya yeniden atama yoluyla, 2547 sayılı Kanun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi ve 31. maddesi uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır”
İlanda yer alan Türk-Alman Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler
 • Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Psikoloji,
 • Mühendislik Fakültesi: Makine Mühendisliği
 • Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi

Genel Şartlar:

 • Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
 • Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için ilana ilk başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim Kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda, tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 • Ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu Kararıyla belirlenir.
 • Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca, “ilan edilen alanla ilgili bilgi düzeyini ölçecek şekilde yapılacak bilim alanı sınav notunun” Üniversitemiz Senato Kararı gereği; en az 55 puan olması gerekmektedir.
 • İlanda İngilizce dil şartı istenilen Araştırma Görevlisi kadroları için; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6. maddesinin 2. fıkrası uyarınca, Üniversitemiz Senato Kararı gereği başvuran adayların yabancı dil (İngilizce) puanının YÖKDİL sınav sonuç belgesi sunmaları halinde en az 85, eşdeğerliliği kabul edilen diğer dil belgelerinde en az 80 olması gerekmektedir.
 • Yapılan ilanlara İngilizce dil belgesi ile başvuran ve atanmaya hak kazanan Araştırma görevlileri 1416 sayılı Kanun ile belirlenen esaslar çerçevesinde 1 yıl süre ile Almanca kursuna gönderilecek ve TestDaf sınavından 14 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan en az 70 puan alamaması durumunda başarısız sayılacak ve tazmin işlemleri uygulanacaktır.
 • İlanda yer alan Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuracak adayların ilanda belirtilen yüksek lisans veya doktora kayıtlarının İstanbul’da bulunan Üniversitelerin birinde olması gerekmektedir.

Başvuru Şartları ve İstenilen Başvuru Belgeleri:

 1. Başvuru Formu (www.tau.edu.tr adresinden ulaşılabilir.)
 2. Özgeçmiş
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 4. Öğrenim Belgeleri ve transkript
 5. Yabancı ülkelerden alınmış diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylanmış denklik belgeleri
 6. Yabancı Dil Belgesi
 7. Ales Belgesi (en az 70)
 8. 2 adet fotoğraf
 9. Erkek Adayların askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduklarını gösterir belge
 10. Varsa Onaylı Hizmet Belgesi/Tecrübe Belgesi (Daha önce kamu hizmetinin yerine getirildiği kurum ve kuruluşlardan alınacak onaylı hizmet belgesi)
  • Başvuruların şahsen veya posta yolu ile kadronun ilan edildiği birime yapılması gerekmektedir.
  • Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Başvuruların ilanda belirtilen son başvuru tarihinde Üniversitemize ulaşmış olması gerekmektedir.
  • Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin onaylı suretlerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
  • Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir. Aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuru yapılması halinde adayın başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
  • Üniversitemiz web sayfasında yapılacak duyurular tebligat mahiyetinde olduğundan ayrıca kişilere yazılı tebligat yapılmayacaktır.
   * Üniversitemiz uygun gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
Sınav Takvimi:
 • İlan Tarihi: 28.12.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 11.01.2021 (Mesai bitimine kadar)
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 14.01.2021
 • Sınava Giriş Tarihi: 18.01.2021
 • Sonuçların Açıklama: 20.01.2021

Öğretim Üyesi Alım İlanı

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen Bölüm ve Anabilim Dallarına 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliği hükümlerine göre ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma ve Yükseltilme Kriterleri Yönergesinde belirtilen şartları sağlamış olmak kaydıyla Öğretim Üyesi alınacaktır.”
İlanda yer alan Türk-Alman Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Fen Bilimleri Enstitüsü: Robotlar ve Akıllı Sistemler Ana Bilim Dalı
 • Kültür ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Psikoloji
 • Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi : İşletme
 • Fen Fakültesi: Enerji Bilimi ve Teknolojileri

Genel Şartlar, Başvuru Tarihleri ve Yeri

 • Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşıması gerekmektedir.
 • Müracaat etmek isteyenlerin ilanın yayınlandığı (28.12.2020) tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde başvuru dosyalarını PDF formatında Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla göndermeleri veya şahsen başvurmaları gerekmektedir.
 • Başvuru Adresi: Profesör kadrosu için Personel Daire Başkanlığı, Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için Kültür ve Sosyal Bilimler ve Fen Fakülteleri Dekanlıkları.

İstenen Belgeler

Profesör kadrosuna başvuracaklar için:
 • Adayların dilekçelerinde başvurdukları Fakülte ve Anabilim Dalını belirterek, öz geçmişlerini vermeleri gerekmektedir.
 • Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların ilgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış olması şarttır) doçentlik belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.
 • Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri Profesör kadrosu için 1 nüsha dosya ve 5 (beş) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle Üniversitemiz Rektörlüğüne iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen başvurabileceklerdir.
 • Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.
Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracaklar için:
 • Adayların dilekçelerinde başvurdukları Anabilim Dalını belirterek, özgeçmişlerini vermeleri gerekmektedir.
 • Noterden veya resmi kurumlarca onaylanmış lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları, (Yabancı ülkelerden alınan diplomaların İlgili Kurumdan denkliğinin onaylanmış veya denklik için başvuru yapılmış olması şarttır), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf.
 • Adaylar, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan yayın listesi ile birlikte, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserleri 1 nüsha dosya ve 3 (üç) adet Taşınabilir Belleğe aktarmak suretiyle iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsen ilgili Fakülteye başvurabileceklerdir.
 • Adaylar isterlerse, doktora sonrasında kendilerine verilen ödüllerle, elde ettikleri akademik başarılara dair belgeleri dosyalarına koyabilirler.

Başvuru Şartları

 1. Adayların ders verebilecek düzeyde Almanca bilmeleri gereklidir.
 2. Fen Bilimleri Enstitüsü “Robotlar ve Akıllı Sistemler Anabilim Dalı” ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi “Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı” için ilan edilen kadrolara başvuracak adayların, ders verecek seviyede İngilizce dil yeterliliğine sahip olmaları ve Almanca dil bilgisine sahip olduğunu belgelemeleri şarttır.
 3. Postadaki gecikmeler ve ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün süre içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 4. Üniversitemiz gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal edebilir.
 5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen aday/adayların atamaları yapılmayacaktır. Aday/adayların başvuru şartlarına uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.

Öğretim Elemanı İlan Detayları için
Öğretim Üyesi İlan detayları için
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

twelve − 2 =