Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Sağlık Personeli Alımı

0
1110

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi’ne  hemşire alımı yapılacak.

Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi ve Üniversite Hastanesi Hemşire braşında 40 Sözleşmeli Sağlık Personeli alımı yapılacağını duyurdu.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi sözleşmeli sağlık personeli ilanında Üniversite Hastanesine 36, Diş Hekimliği Fakültesine 4 toplamda 40 Hemşire alımı yapılacağı belirtildi.

“Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (657 SAYILI KANUNUNUN 4/B) ALIM İLANI
Üniversitemiz Diş Hekimliği Fakültesi Dekanlığı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Hastanesine (giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.
maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı
Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek
2’inci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda
belirtilen pozisyonlara toplam 40 (kırk) adet sözleşmeli personel alınacaktır.”

Genel Şartlar:

 • Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
  belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
  • a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  • b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
  • c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
   işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
   çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahutertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
  • e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
   devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Özel Şartlar

 1. KPSS sınavına girmiş olmak, Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS P3, Ortaöğretim
  mezunları 2020 yılı KPSS P94 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir.
 2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
  olmak.
 3. Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
 4. Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
  şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
  kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
  Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.

İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).
 3. KPSS sınav sonuç belgesi
 4. Fotoğraf
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
NOT:
 1. Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan
  edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir
  şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda
  gönderilecektir.

Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı

 • Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
  bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  Adaylar;
  • İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
   fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
  • İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul
   ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.
  • En altta yer alan “BAŞVURUYU TAMAMLA” tuşuna basmak suretiyle online
   başvurularını tamamlamış olacaklardır.
 • Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru
  yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
 • Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
  kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda
  bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya
  sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge
  beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

İlanla alakalı diğer detaylara ulaşmak için Resmi Gazete İlanını inceleyiniz.
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

13 − 6 =