Sinop Üniversitesi Akademisyen Alım İlanı Yayımladı

0
78

Sinop Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Üniversite çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 29 öğretim üyesi alımı ve 12 öğretim elemanı ile alakalı ilanı 26 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Sinop Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 5 Doçent ve 24 Doktor Öğretim Üyesi ile 9 Öğretim Görevlisi ve 3 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
” Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine, 2547 sayılı Kanun ve bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi uyarınca Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesindeki, Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesindeki ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir.
İlanda yer alan Sinop Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Nükleer Enerji Mühendisliği
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Çocuk Gelişimi, Ebelik

İstenilen Belgeler:

1-Doçent Kadrosuna Başvuracak Adayların;  Başvurdukları birim ve ana bilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Öz geçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi, Doçentlik Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili evrakları 4 adet CD veya taşınabilir belleğe aktararak Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir. 2-Doktor Öğretim Üyesi Kadrosuna Başvuracak Adayların; Başvurdukları anabilim dalını belirttikleri 1 (bir) adet dilekçe ile birlikte 1 (bir) adet fotoğrafını ayrıca her bir dosya için ayrı ayrı olmak üzere; Özgeçmiş, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora Belgesi ve Sinop Üniversitesi Personel Daire Başkanlığının internet adresinden temin edilen Akademik Değerlendirme Formunu doldurarak varsa yabancı dil başarı belgesi eklenerek yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosya ile birlikte ilgili evrakları 4 adet CD veya taşınabilir belleğe aktararak ilgili birimlere şahsen veya posta yoluyla müracaat etmeleri gerekmektedir.
BAŞVURU SÜRESİ:
Başvurular; İlanın Resmî Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yapılacaktır.
NOT: %20 kotası ile başvuru yapılabilecek Doktor Öğretim Üyesi kadrosu bulunmamaktadır.

Önemli Bilgiler

 •  Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Profesör ve Doçentler başvuramazlar.
 • Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı kurumdan alacakları onaylı, ayrıntılı hizmet belgesini başvuru belgesine ekleyerek ibraz edeceklerdir.
 • Yurt dışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kuruldan denkliğinin onaylanması gerekmektedir.
 • Onaylı istenen evrakın teslimi sırasında aslını ibraz etmek şartıyla fotokopileri kabul edilir.
 • Erkek adayların askerlik durum belgesini başvuru evraklarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşmış olması gerekmektedir.
 • Herhangi bir akademik birimde öğrenci alımı için Yükseköğretim Kurulunun öngördüğü öğretim üyesi sayısına ulaşılıncaya kadar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesinde belirtilen atanma ve yükseltilme için gerekli olan akademik puan şartı aranmaz.
 • Makalelerin basıldığı derginin hangi indekslerde tarandığının aday tarafından belgelenmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelere katılım veya sunum belgelendirilmelidir. Kitap veya bölüm yazarlığında uluslararası ya da ulusal kitabın künyesi eklenmelidir.
 • Eserlerin yayımlanmış veya DOI numarası almış olması gereklidir.
 • Sinop Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/mevzuat/ web adresinden ulaşılabilir.
 • Akademik Değerlendirme Formuna ve Başvuru Dilekçe Örneğine Personel Daire Başkanlığının https://pdb.sinop.edu.tr/belgeler/ web adresinden ulaşılabilir.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Sinop Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Üniversitemiz birimlerine 09 Kasım 2018 tarihli ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uyarınca Öğretim Elemanı alınacaktır.”

Genel ve Özel Şartlar

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinin belirlenmesinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlilik tablosu kullanılacaktır. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
 4. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda ilan özel şartına bağlı olarak en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır. Ancak Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.
 5. Meslek Yüksekokullarında ilan edilen kadrolar yabancı dil şartından muaftır.
 6. Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 7. Araştırma Görevlileri 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca alınacaktır. 2020 yılı ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmuş olanlar, lisansüstü eğitim öğrencilik azami süresi dolan ve ilgili Yönetmelikler gereğince azami süreleri yeniden başlayanlar ile azami sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlileri ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına müracaat edemezler.

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Formu. (http://pdb.sinop.edu.tr/tr/belgeler/ web adresinden temin edilebilir. http://oldpdb.sinop.edu.tr/dosya/Personel_Daire_Baskanligi_websitesi/personel_daire_baskanligi/formlar/ogretim_Elemani_Kadrolarina_Ait_Basvuru_Dilekcesi.doc (Başvuru Formunda İlan Detay Numarası Belirtilmesi Gerekmektedir.)
 2. Öz geçmiş.
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 4. Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.
 5. ALES sonuç belgesi. (İnternet Çıktısı)
 6. Yabancı Dil Belgesi (YDS veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen belge) (İnternet çıktısı)
 7. Yüksek Lisans/Doktora öğrenci belgeleri/Çalışma alanını belirten Enstitü yazıları
 8. Lisans/Yüksek Lisans/Doktora mezuniyet belgeleri
 9. Lisans/Yüksek Lisans/Doktora transkript belgeleri
 10. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecilli veya muaf olduğu belirten askerlik belgesi
 11. Hizmet belgesi. (ONAYLI) (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır.)
 12. Alanında İş Tecrübe Belgesi. (SGK belgesi ile birlikte Islak İmzalı veya Elektronik İmzalı Olmalıdır)
Sınav Takvimi
 • İlan Tarihi : 26.11.2020
 • Başvuru Başlangıç Tarihi : 26.11.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 10.12.2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 15.12.2020
 • Giriş Sınav Tarihi : 21.12.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 25.12.2020
 • İnternet Adresi : www.sinop.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

14 − 14 =