Ondokuz Mayıs Üniversitesi 20 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
842

Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayımladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, çeşitli fakülte / enstitü ve bölüm / ana bilim dallarına 6 öğretim üyesi ve 14 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 7 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi akademisyen alım ilanında toplamda 2 Profesör, 1 Doçent, 3 Doktor Öğretim Üyesi alımı ile ders verecek pozisyonda 5 Öğretim Görevlisi ile Öncelikli Alan kadrosuna 9 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize 2547 sayılı Kanun Hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinde ve diğer ilgili mevzuatlardaki şartları taşımaları gerekmektedir. “
İlanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim üyesi olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Eğitim Fakültesi: Fizik Eğitimi
 • Tıp Fakültesi: Acil Tıp (*),Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi (*), Üroloji
 • İlahiyat Fakültesi: Kelam
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Siyaset ve Sosyal Bilimler

İstenilen Belgeler:

 1. Profesör Adayları; Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin 14.maddesi gereğince adayların Anabilim Dalları ile “Başlıca Araştırma Eserini” belirttiği dilekçeleri ekinde öz geçmişini, Doçentlik belge suretini, yayın listesini (aday yayın listesinde ve başvuru dilekçesinde Başlıca Araştırma Eserini belirtmelidir), tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmalarını, Üniversiteye katkılarını kapsayan ve belgeleyen 6 takım dosyayı 5 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.
 2. Doçent adaylarının; Dilekçe, öz geçmişleri, onaylı doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 takım dosyayı, 3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında teslim etmeleri gerekir.
 3. Doktor Öğretim Üyesi adaylarının; yabancı dili belirten bir dilekçe, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 4 (dört) takım dosya (3 adet USB ve 1 adet DVD ortamında); tasdikli mezuniyet belgesi, doktora veya uzmanlık belgesinin onaylı sureti ile başvurmaları gerekmektedir. Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına Doçentler başvuramazlar.
NOT:
 • Müracaat edecek Profesör ve Doçent adaylarının; Üniversitemiz Kalite Koordinatörlüğü Formlar kısmında yayınlanan Akademik Yükseltme ve Atama Asgari Koşullarının Sağlandığına İlişkin Bildirim ve Değerlendirme Formunu ve Öğretim Üyesi Bilgi Formunu (bilgisayar ortamında) 1 adet doldurarak başvuruda dilekçe ekinde Özgeçmiş ve Yayın listesi ile birlikte teslim edilmesini; ayrıca, Doçent adaylarının onaylı Doçentlik belgesini teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Müracaat edecek adaylar “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.omu.edu.tr) adresinden Üniversitemiz/Kamu Mevzuat Sistemi (KAYSİS)/Yönergeler kısmından ulaşılabilir. Ayrıca başvuracak adayların Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanmalarda Uygulanacak Esaslar Yönergesine göre puanlama listelerini oluşturarak ve imzalayarak (1’er takım) tüm dosyalara koymaları gerekmektedir. (Profesör adaylarının bilimsel araştırma ve yayın faaliyetlerini doçentlik öncesi ve doçentlik sonrası şeklinde ayırıp, ayrı ayrı puanlandırması gerekir.)
MÜRACAAT YERİ: Profesör ve Doçent adaylarının Üniversitemiz Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına, diğer adayların ilgili birimlere şahsen başvurmaları gerekmektedir. Bir kişi birden fazla kadroya müracaat edemez.
MÜRACAAT TARİHİ:
İlanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisindedir. Belirtilen şartları taşımayan ve süresi içerisinde başvurmayan adayların başvuruları ile posta ile yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
( * ) Adayların PDÖ eğitim sertifikasına sahip olması gerekmektedir. NOT: Son başvuru tarihi 21/12/ 2020 Pazartesi günü mesai bitimidir.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine 13.09.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak eklenen Geçici Madde 2 uyarınca 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alınacaktır.”
İlanda Ondokuz Mayıs Üniversitesi öğretim elemanı olarak alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • İlahiyat Fakültesi: Kur’an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi
 • Sağlık Hizmetleri MYO: Ortopedik Protez ve Ortez, Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Eczane Hizmetleri
 • Tıp Fakültesi: Tıbbi Farmakoloji, Tıbbi Biyoloji,
 • Ziraat Fakültesi: Tarım Makineleri, Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji, Bitkisel Biyoteknoloji, Çayır Mera ve Yem Bitkileri, Yemler ve Hayvan Besleme Zootekni, Veterinerlik Farmakoloji ve Toksikolojisi

Özel Şartlar

 • Öğretim Görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 • Öncelikli alanlarda ilan edilen araştırma görevlisi kadroları için Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca yapılacak ön değerlendirme sonucunda giriş sınavına katılmaya hak kazananlar için, giriş sınavı sözlü olarak yapılır. (2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.)

Muafiyet

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

İstenen Belgeler: 

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Açıklaması ve Adayın iletişim adresleri -adres, telefon no, email v.s.- açıkça belirtilecektir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 3. Öz geçmiş,
 4. Mezuniyet belgeleri (E-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler. Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.)
 5. Lisans ve Yüksek Lisans Transkripti (E-devletten alınan karekodlu belgeler veya resmi kurumlarca onaylanmış ıslak imzalı/mühürlü belgeler) (4’lük ve 5’lik not sisteminin 100’lük not sistemine dönüştürülmesinde YÖK’ün belirlediği dönüşüm tablosu esas alınacaktır.)
 6. ALES Belgesi
 7. 1 adet vesikalık fotoğraf
 8. Yabancı Dil Belgesi
 9. Tecrübe durumunu gösterir belge (İlan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
 10. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge) Başvurular ilgili birimlere yapılacaktır.
Önemli Notlar
 1. Adayların herhangi bir kuruma karşı Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 2. İlan edilen bu kadrolara müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden terhis, tecil veya muaf durumunda olması gerekmektedir.
 3. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.
 4. Adayların şahsen veya posta yolu ile başvurmaları gerekmektedir Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İnternet aracılığı (e-posta vb.) ile yapılacak başvurular, ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacaktır.
 5. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 6. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir. *Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır. Duyurulur

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

thirteen + 10 =