Manisa Celal Bayar Üniversitesi 20 Akademisyen Alımı Yapıyor!

0
1359

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 5 öğretim üyesi ve 15 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 19 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 5 Doktor Öğretim Üyesi ile 7 Öğretim Görevlisi ve 8 Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ÜYESİ KADROLARINA (DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ) AİT İLAN Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri ile Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi hükümleri doğrultusunda Öğretim Üyesi alınacaktır. “
İlanda yer alan Manisa Celal Bayar Üniversitesi’ne alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Klinik Psikoloji Bölümü ve Sosyal Psikoloji Bölümü
 • Mühendislik Fakültesi: Bilgisayar Bilimleri Bölümü

MÜRACAATTA ARANACAK ŞARTLAR:

DOKTOR ÖĞRETİM ÜYELERİ İÇİN
 • 2547 sayılı Kanun’un 23. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 60 (altmış) veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,
 • 1 (Bir) Adet Başvuru Dosyası (Başvuru Dilekçesi, Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Niyet Mektubu, Nüfus Cüzdanı Sureti, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Öğrenim Belgeleri, 2 adet Fotoğraf)
 • 1 (Bir) Takım Dosya ve 4 (dört) adet USB Bellek (Özgeçmiş, Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu, Doktora Belgesi Onaylı Sureti, Yabancı Dil Belgesi, Yayın Listesi, Bilimsel Çalışma ve Yayınları içeren)

Genel Şartlar:

 • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
 • Yurt dışı Kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliği’nin onaylanmış olması şarttır.
 • İlan şartlarımızı taşıyan adayların ilanımızın yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde; Doçent adaylarının Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi adaylarının ise kadronun ilan edildiği birimlere şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • Profesör ve Doçent kadrosunda görev yapmakta olan öğretim üyeleri sahip olduğu unvanlardan daha alt unvanlı kadrolara başvuru yapamazlar.
 • Posta ile Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime (İlan Üzerinde Belirtilen Başvuru Yerine) Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.
 • NOT: “Manisa Celal Bayar Üniversitesi Öğretim Üyesi Kadrolarına Atama ve Yükseltme Yönergesi” ne http://personel.cbu.edu.tr/yonergeler.5532.tr.html adresinden, “Akademik Etkinlik Değerlendirme Formu” na http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html adresinden ulaşılabilmektedir.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Akademik birimlerine, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 50/d ve 31. maddeleri ile “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda Öğretim Görevlileri ve Öncelikli Alan Araştırma Görevlileri alınacaktır.”
ÖNCELİKLİ ALAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI
 • Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlik eğitimi (ilan açıklamasında hangisi belirtiliyorsa) öğrencisi olmak şarttır.
 • Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN GEREKLİ UNVAN ŞARTLARI
 • Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans veya yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
GENEL ŞARTLAR
 • Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesindeki genel ve ilanda belirtilen diğer koşulları taşımaları gerekmektedir.
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • 2018 ÖSYM yerleştirmelerinden itibaren Meslek Yüksekokullarında Temel Yetenek Testi (TYT) kullanılmaya başlandığından Meslek Yüksekokullarına alınacak öğretim görevlisi aday başvurularının değerlendirilmesinde 09.12.2019 tarihli ve 2019/18 sayılı Üniversitemiz Senatosu’nun kararı uyarınca adayların lisans programından mezun oldukları alana ilişkin ALES puan türü kabul edilecektir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Yurt dışı kurumlardan alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul tarafından denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
 • İlan şartlarımızı taşıyan adayların yasal süre içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.

İstenen Belgeler:

 1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Başvuru Formu (İlgili forma http://personel.cbu.edu.tr/formlar-ve-dokumanlar/formlar.5574.tr.html internet adresinden ulaşılabilmektedir.) (Başvuru formunun eksiksiz şekilde doldurulması ve ıslak imzalı olarak gönderilmesi gerekmektedir.)
 2. ALES Sonuç Belgesi (Muafiyet şartından yararlanmayacak olan adaylar için)
 3. Yabancı Dil Sonuç Belgesi (Sadece Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi ve Tıp Fakültesi Öğretim Görevlisi kadrolarına başvuracak adaylar gönderecektir. Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi kadro ilanına başvuracak adayların Yabancı Dil Sonuç Belgesi göndermesine gerek bulunmamaktadır.)
 4. Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı)
 5. Mezuniyet Not Ortalamasının Belirtildiği Lisans Transkripti Aslı veya Onaylı Sureti
 6. Doktora Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
 7. Yüksek Lisans Diploması (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Doktora Öğrencisi ya da Yüksek Lisans Mezunu Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
 8. Yüksek Lisans / Doktora Öğrenci Belgesi (Son 1 (Bir) Ay İçerisinde Alınmış Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) (İlan Şartlarında Yüksek Lisans / Doktora Öğrencisi Olmak Şartı Var İse Gönderilecektir)
 9. Öz geçmiş ve Var İse İlgili Alandaki Bilimsel Çalışma ve Yayınları Kapsayan Dosya
 10. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 11. Fotoğraf (1 Adet)
 12. Onaylı Hizmet Belgesi (Halen Bir Kamu Kurumunda Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin) (İlan Şartlarında Tecrübe Şartı Var İse Gönderilecektir)
 13. SGK Hizmet Dökümü (Onaylı Sureti veya Karekodlu e-Devlet Çıktısı) ve Onaylı Çalışma Belgesi (Halen Özel Sektörde Çalışmakta Olanlar İle Daha Önce Çalışmış Olanlar İçin)
 14. “İlana Başvuruda Aranacak Özel Şartlar” kısmında belirtilen niteliklere ilişkin kanıtlayıcı belgelerin aslı veya onaylı sureti
NOT
 1. Süresi İçinde Yapılmayan ve Eksik Belgeli Başvurular Kabul Edilmeyecektir.
 2. Üzerinde Kontrol Kodu Olmayan ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgeleri Geçersizdir.
 3. Posta İle Yapılacak Başvuruların Son Başvuru Tarihine Kadar Başvuru Yapılacak Birime (İlan Üzerinde Belirtilen Başvuru Yerine) Ulaşması Gerekmekte Olup, Postadaki Gecikmelerden Üniversitemiz Sorumlu Değildir.
 4. Adaylar Üniversitemizce ilan edilen kadrolarından sadece birine başvuru yapabilecek olup, aynı adayın birden fazla kadroya başvuruda bulunması durumunda yapmış olduğu tüm başvurular geçersiz sayılacaktır.
SINAV TAKVİMİ
 • İlan Yayım Tarihi : 19.11.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 03.12.2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 09.12.2020
 • Sınav Giriş Tarihi : 16.12.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 23.12.2020
 • ** “Ön Değerlendirme ve Sınav Sonuçları” yukarıda belirtilen tarihlerde www.mcbu.edu.tr internet adresinde yayınlanacaktır.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

2 × one =