Kilis 7 Aralık Üniversitesi Akademik Personel Alım İlanı

0
114

Kilis 7 Aralık  Üniversitesi akademik kadro ilanı yayımladı.

Kilis 7 Aralık  Üniversitesi çeşitli fakülte, bölüm ve meslek yüksekokullarına 2 Doktor Öğretim Üyesi ve 1 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağı ile ilgili ilanı 21  Nisan 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kilis 7 Aralık  Üniversitesi akademik kadro ilanında 3 akademik personel alımı yapacağını duyurdu. “Kilis 7 Aralık  Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanun, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesi ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri ve Kilis 7 Aralık Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi hükümlerine göre öğretim üyesi alınacaktır.”

Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu için İstenilen Belgeler:

Doktor Öğretim Üyesi kadrolarına başvuracak adayların başvuru formuna,
 • Özgeçmiş ve eserler listesini,
 • 6 adet fotoğraflarını,
 • Nüfus cüzdanı fotokopilerini,
 • Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgelerinin aslı veya noter onaylı suretlerini,
 • Erkek adaylar için askerlik durum belgesini,
 • Adli sicil belgesi,
 • Varsa yabancı dil sınav sonuç belgesi,
 • Hizmet belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyasının 1 (bir) nüshasını basılı olarak, jüri üyelerine gönderilmek üzere 3 (üç) nüshasını elektronik ortamda (CD/flashdisk) hazırlayarak ilgili fakülteye / yüksekokula teslim etmeleri gerekmektedir
 

Başvuru Tarihleri:

Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren on beş (15) gündür. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup, süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli dosyalar veya postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. İlan Başlama Tarihi : 21.04.2020 İlan Bitiş Tarihi : 05.05.2020

Başvuru Şartları ve Yöntemi:

 • Müracaat edecek adayların Personel Dairesi Başkanlığının öğretim elemanı alımı başlıklı sayfasında yer alan “AKADEMİK KADROLARA YÜKSELTİLME VE ATANMA ESASLARINA İLİŞKİN PUANLAMA ÇİZELGESİ” sini doldurmaları gerekmektedir.
 • Başvuru formu matbu olup, http://www.kilis.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından temin edilebilir.
Başvuru yapılacak adres:
 • Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS – Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi için, Mehmet Sanlı Mah. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS – Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğünden: “Üniversitemize; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar ve 09/11/2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır. “ Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi Üniversitemizin www.kilis.edu.tr adresinde mevcuttur

Genel Şartlar:

 1. Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamındaki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak atamalarda;
 2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 3. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 4.  Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
 5. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 6.  Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

Özel Şartlar:

 1. (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 2.  (Değişik:RG-3/10/2019-30907) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

Muafiyet:

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz

Öğretim Görevlisi Kadrosu için İstenilen Belgeler:

 1. Fotoğraflı Başvuru Dilekçesi(www.kilis.edu.tr adresinden temin edilecektir.)
 2. Özgeçmiş (CV)
 3. Lisans / Lisansüstü mezuniyet / öğrencilik durum belgeleri (e-devletten alınabilir.)
 4. Lisans /Lisansüstü Eğitim Transkripti (Onaylı veya kare kodlu)
 5. ALES ve Yabancı Dil Sonuç Belgesi (YDS veya muadili)
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Kamuda çalışıyor ya da çalışmışlığı varsa onaylı hizmet belgesi, tecrübe şartı aranması halinde tecrübe süresi (SGK hizmet dökümü) ve konusu (çalışılan işyerinden) ile ilgili belgeler,
 8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi
Başvuru Şartları ve Sınav Takvimi:
 • Başvuru evraklarının son başvuru tarihi mesai bitiminden önce ilgili birimde olması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
 • Başvurular, kadrosu ilan edilen birime şahsen veya posta ile yapılacaktır.
 • Postada geciken başvuru dosyaları kabul edilmeyecektir.
 • Sınavlarla ilgili sınav yeri ve saati bilgileri sınav sonuçları ile kazanan adaylarla ilgili bilgiler internet sitemiz üzerinden duyurulacak olup, yapılan duyurular adaylara tebliğ edilmiş sayılacaktır.
 • Adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır .
 • Sınavın kazanılması durumunda, belgelerin asıllarının ya da noter onaylı örneklerinin teslim edilmesi zorunludur.
 • Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvurabilir.
 • Başvuran adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması durumunda atamaları yapılmayacak veya yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
Sınav Takvimi
Başvuru Başlama Tarihi : 21/04/2020 Son Başvuru Tarihi : 05/05/2020 Ön Değerlendirme Sonuçları İlan Tarihi : 15/05/2020 Giriş Sınav Tarihi : 21/05/2020 (Sınav giriş tarihinin salgın nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmesi durumunda Üniversitemiz internet sayfasında duyuru yapılacaktır. Adaylara ayrıca bir duyuru yapılmayacaktır.) Sonuç Açıklama Tarihi : 01/06/2020 Duyuruların Yayımlanacağı İnternet Sitesi : www.kilis.edu.tr
Başvuru Yapılacak Adres :
Mehmet Sanlı Mh. Doğan Güreş Paşa Bulvarı No: 84 KİLİS Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörlüğü Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu NOT: İlanın başvuru başlama tarihinden sonraki bir tarihte Resmî Gazete’de ilan edilmesi halinde, sınav takvimi ilgili güne kadar güncellenerek internet sitemizden yayımlanacaktır.
Resmi Gazete İlanı
Bu haberle ilgili forum sayfamız üzerinden görüşlerinizi iletebilirsiniz

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

one × two =