Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 20 Akademisyen Alımı Yapacak!

0
1085

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayımladı.

Kahramanmaraş İstiklal  Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 12 öğretim üyesi ve 8 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 23 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi öğretim üyesi alım ilanında 12 Doktor Öğretim Üyesi ve 8 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
“Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ile “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Esasları” hükümlerine göre Öğretim Üyesi alınacaktır.”
İlanda yer alan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak öğretim üyesi kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Beslenme ve Diyetetik
 • Mimarlık, Güzel Sanatlar Tasarım Fakültesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • Elbistan Meslek Yüksekokulu: Elektrik ve Enerji
 • Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Eczane Hizmetleri Bölümü, Tıbbi Hizmetler ve Teknikler

Başvuru Şartları:

 • Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır.
 • Müracaat edecek adayların “Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atanma Esasları”nda belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmektedir. (http://www.istiklal.edu.tr) adresinden Yönergeye ulaşılabilir.

İstenilen Belgeler: 

 • Doktor Öğretim Üyesi kadroları için başvuracak adayların, başvurmak istedikleri birim ve anabilim dalını belirten dilekçelerine; öz geçmişlerini, Doktora, Yüksek Lisans ve Lisans Mezuniyet Belgelerinin onaylı örneğini, Yabancı Dil Belgesini, 2 adet fotoğrafını, Türkiye Cumhuriyeti Nüfus Cüzdanının/Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartının fotokopisini, bilimsel çalışma ve yayınlarını içeren 5 (Beş) takım fiziksel dosyayı tercihen (5 takım (1 fiziksel+4 dijital (CD/DVD veya Flash Bellek) olarak ekleyerek, Üniversitemizin Rektörlük Evrak Kayıt Birimine başvurmaları gerekmektedir.
 • Adayların; bilimsel çalışma ve yayınlarını, eğitim-öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde biten ve devam eden yüksek lisans ve doktora çalışmalarının listelerini içeren birer CD/DVD’yi dosyalarına eklemeleri gerekmektedir.
 • Yabancı ülkelerde alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylandığına dair belgelerin onaylı suretinin müracaat dosyasına eklenmesi şarttır.
 • Başka bir Üniversiteye karşı mecburi hizmet yükümlülüğü bulunmadığına dair belge
 • Başvuran adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
 • Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar’da getireceklerdir.)
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 • Başvurular Üniversitemizin Rektörlük Evrak Kayıt Birimine şahsen veya posta ile yapılacaktır. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Öğretim Elemanı Alım İlanı
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; 10.07.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 31. maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca Öğretim Görevlisi alınacaktır.”

İlanda yer alan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak öğretim elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
Elbistan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü, Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü, Eczane Hizmetleri Bölümü Rektörlük: Ortak Dersler

GENEL ŞARTLAR

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak şartı aranır.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5’inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.

  MUAFİYET

 • Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 • Meslek Yüksekokullarının, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

  İstenilen Belgeler:

 • Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın iletişim adresleri (adres, telefon no, e mail vs.) açıkça belirtilecektir.)
 • Öz geçmiş
 • ALES belgesi
 • Yabancı Dil Sonuç Belgesi
 • Mezuniyet Belgeleri (Lisans, Yüksek Lisans, Doktora)
 • Lisans resmi transkript belgesi
 • Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar da getireceklerdir.)
 • Müracaat edilecek kadronun özel şartında (varsa) istenilen diploma, sertifika ve deneyim belgeleri (Çalışılan kurumdan yapılan göreve dair alınacak belgeye SGK hizmet dökümü eklenerek teslim edilecektir)
 • Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge
 • Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin fotokopisi
 • Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 • Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (e-Devlet üzerinden alınan belge)
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)

ÖNEMLİ NOTLAR

 • Başvurunun, şahsen veya posta ile Rektörlük Evrak Kayıt birimine yapılması gerekmektedir.
 • Sonuçlar Üniversitemizin internet adresinde (www.istiklal.edu.tr) yayımlanacaktır. İnternet adresimizde yapılacak duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 • Postadaki gecikmelere, eksik bilgi ve belge ile intikal eden başvurulara ve gerçeğe aykırı beyan ihtiva eden başvurulara ilişkin sorumluluk başvurana aittir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir. Bu kişiler hakkında yasal işlem yapılacaktır.
 • İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
 • e-Devlet Kapısı (www.turkiye.gov.tr)’ndan alınan kare kodlu mezun belgesi ve öğrenci belgeleriyle başvuru yapılabileceği, söz konusu belgelerin doğruluğunun yükseköğretim kurumlarınca sorgulanarak ön değerlendirme ve değerlendirme aşamalarında bu belgelerin kullanılabileceği, ancak atanmaya hak kazanılması halinde diploma, mezuniyet belgesi veya öğrenci belgesinin asıl veya onaylı suretini getirmesi gerekmektedir.

İLAN TAKVİMİ

 • Başvuruda bulunacak adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içinde üniversitemizin Rektörlük Evrak Kayıt birimine şahsen veya posta yoluyla başvurmaları gerekmektedir.
 • İlk Başvuru Tarihi: 23/09/2020
 • Sınav Giriş Tarihi: 16/10/2020
 • Son Başvuru Tarihi: 07/10/2020 (mesai bitimi)
 • Nihai Değerlendirme Sonuç Açıklama Tarihi: 20/10/2020
 • Ön Değerlendirme Sonuç Tarihi: 12/10/2020
 • Sonuçların Açıklanacağı Web Adresi: www.istiklal.edu.tr
 • Başvuru Tipi: Şahsen veya Posta
İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

nineteen + 19 =