Iğdır Üniversitesi Akademisyen Alım İlanı

0
135

Iğdır Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Iğdır Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 12 öğretim üyesi ve 10 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 16 Ekim 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Iğdır Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 5 Doçent ve 7 Doktor Öğretim Üyesi ile 2 Araştırma Görevlisi ve 8 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemizin web sayfasında yayınlanan “Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulu’nca onaylanmış olması şarttır.), 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.”
İlanda yer alan Iğdır Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Çocuk Gelişimi
 • Turizm Fakültesi: Gastronomi ve Mutfak Sanatları
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: İşletme, Sağlık Yönetimi, Havacılık Yönetimi
 • Fen-Edebiyat Fakültesi: Batı Dilleri ve Edebiyatları
 • Ziraat Fakültesi: Tarım İşletmeciliği
 • Iğdır M.Y.O : Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri
 • Iğdır Sağlık Hizmetleri M.Y.O: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
Not: Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesi’ne https://www.igdir.edu.tr/yonergeler adresinden ulaşılabilir.

İstenilen Başvuru Belgeleri:

 • Doçent kadroları daimi statüde olup, bu kadrolara başvuracak adaylar, dilekçelerine başvurdukları birimi, anabilim dalını ve ilan açıklamalarını belirterek ekinde özgeçmiş, onaylı lisans, yüksek lisans, doktora, uzmanlık belgesi veya sanatta yeterlik belgesi, yabancı dil başarı belgesi, doçentlik belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 adet fotoğraf ve yayın listesi ile birlikte bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan eserlerden oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flash bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı Personel Dairesi Başkanlığına vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)
 • Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar Başvuru Dilekçelerinde, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet flash bellek/CD’yi ekleyerek dosyayı başvuracakları ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)
Başvuru Tarihleri
 • Başvurular 16.10.2020 – 30.10.2020 tarihleri içerisinde yapılacaktır.
 • Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 10.07.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin’ ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi alınacaktır. “

GENEL ŞARTLAR

 1. a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. b) ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. c) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadroları hariç olmak üzere üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri, senato kararıyla, bu Yönetmelikte belirlenen ALES ve yabancı dil puan barajlarının üzerinde bir puanı asgari puan olarak belirleyebilirler.
 4. d) Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine yükseköğretim kurumlarının senatoları karar verir.
 5. e) Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
 6. f) Yükseköğretim kurumları, bu Yönetmeliğe tabi öğretim elemanı kadro ilanlarında lisans veya lisansüstü mezuniyet alanları ile ilan edilen alana ait bilimsel, nesnel ve denetlenebilir koşullar dışında belirli bir adayı tanımlayan özel şartlar koyamazlar.
 7. g) İlanlarda, alanında tecrübe sahibi olmak şartının, hangi öğrenim düzeyinden sonrasına ait olduğu, belirli bir adayı tanımlamayacak şekilde belirtilir.

ÖZEL ŞARTLAR

(1) Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır. (2) Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

ÖNEMLİ NOTLAR

 •  Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak İlgili Birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 • Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 • İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 • Üniversitemiz web adresinde yayınlanacak duyurular tebligat niteliğinde olup, ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

Öğretim Görevlisi Kadrosuna Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Öz geçmiş,
 3. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
 4. Lisans/Lisansüstü (onaylı) Diploma fotokopileri,
 5. Resmi Transkript Belgesi (onaylı) (Lisans Eğitimi ile ilgili)
 6. Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi,
 7. ALES Belgesi,
 8. Son altı ay içinde çekilmiş 2 Adet fotoğraf,
 9. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan onaylı Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 10. Adli sicil kaydı olmadığına dair e-Devlet üzerinden alınan belge.
 11. Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge.
 12. Yabancı Dil Belgesi
Not: Öğretim elemanı başvuru dilekçesi https://personel.igdir.edu.tr/personel-dairebaskanligi-dokumanlar adresinden temin edilebilir.

SINAV TAKVİMİ:

 • Duyuru Başlama Tarihi: 16.10.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 30.10.2020
 • Ön Değerlendirme Tarihi: 03.11.2020
 • Sınav Giriş Tarihi: 06.11.2020
 • Sonuç Açıklama Tarihi: 09.11.2020

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

eleven − 8 =