Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 33 Öğretim Elemanı Alım İlanı

0
1255

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi öğretim elemanı alımı yapılacağını duyurdu.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 33 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 25 Kasım 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, öğretim elemanı alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 21 Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi ve 9 Araştırma Görevlisi ile 3 Öğretim Görevlisi  alımı yapılacağını duyurdu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: ÖĞRETİM ELEMANI ALIM İLANI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen birimlere Öğretim Görevlisi ve 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca Araştırma Görevlisi alımı yapılacaktır. “
İlanda yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Tıp Fakültesi: Temel Tıp Bilimleri
 • İlahiyat Fakültesi:
 • Rektörlük:
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Ebelik, Sağlık Yönetimi
 • Eğitim Fakültesi: Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Eğitim Bilimleri,
 • Mühendislik Mimarlık Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Uçak Mühendisliği
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2019 tarihli yürütme kurulu kararı gereğince, yapılacak başvurularda dikkate alınacak ALES puan türlerinin üniversitelerce belirlenmesi gerektiğinden tabloda belirtilen puan türleri esas alınacaktır ** Uçak Mühendisliği’ne başvuracak adayların İngilizce Yabancı Dil puanları, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Senatosu’nun 18.11.2020 tarih ve 34/5 sayılı kararı gereği en az 80 olmalıdır

GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.
 2. ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 3. Adayların Transkriptlerinin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır.
 4. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.
 5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 2. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
 3. Lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri yeniden başladığından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Dilekçe (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız takdirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)
 2. Öz geçmiş(herhangi bir formatta)
 3. Nüfus cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
 4. Merkezi sınav (ALES) belgesi. (Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.)
 5. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
 6. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi ve ilanda belirtilen kadro ile özel şartlara bağlı olarak gerekli ise lisansüstü öğrenim (yüksek lisans/ doktora/Sanatta Yeterlik/TıptaDiş Hekimliğinde Uzmanlık/Yan Dal Uzmanlık) belgelerinin fotokopisi(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devletten alınanların dışındaki diploma/mezuniyet belgelerinin, atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)
 7. Lisans Transkript belgesinin aslı, onaylı örneği veya fotokopisi
 8. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.( e- Devletten alınacak kare kodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)
 9. Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.)
 10. Deneyime ilişkin belge.(Tecrübe/Deneyim şartı olan kadrolar içindir. Hizmet Belgesi ya da sigorta dökümü ile birlikte)
 11. Onaylı Hizmet Belgesi.(Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar için ıslak ya da elektronik imzalı belge)
 12. Adli sicil kaydı. (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler geçerlidir)
 13. Başvuru belgelerinin onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir. (Aslı ya da onaylı fotokopisi istenen belgeler hariç)

DİĞER AÇIKLAMALAR

 • Başvurular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Meşelik Kampüsü Büyükdere Mah.Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 Posta Kodu: 26040 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda başvurular bir sonraki mesai günü, mesai bitimine kadar yapılabilir.
 • Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 • Atanmaya hak kazanan adaylar başvuru belgelerinin asıllarını ibraz etmek zorundadır. Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
SINAV TAKVİMİ
 • İlk Başvuru Tarihi : 25.11.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 09.12.2020
 • Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 18.12.2020
 • Sınav Tarihi : 23.12.2020
 • Sonuç Açıklanma Tarihi : 04.01.2021
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://personel.ogu.edu.tr

Öncelikli Alan Araştırma Görevlisi Alım İlanı

“Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Rektörlüğünden: ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ALIM İLANI Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına yapılacak atamalarda uygulanacak merkezi sınav ile giriş sınavlarına ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmelik hükümleri uyarınca aşağıda nitelikleri ve adedi belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosuna alım yapılacaktır.”
İlanda yer alan Eskişehir Osmangazi Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Hukuk Fakültesi: Özel Hukuk, Kamu Hukuku
* Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 22.05.2019 tarihli yürütme kurulu kararı gereğince, yapılacak başvurularda dikkate alınacak ALES puan türlerinin üniversitelerce belirlenmesi gerektiğinden tabloda belirtilen puan türleri esas alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak. 2. Araştırma Görevlisi Kadroları İçin; Atama Yapılacak Programın Lisans/Ön lisans Eğitiminde hangi alanda öğrenci alıyorsa o alanda (ALES)’den En Az 70 Puan almış olmak. Merkezi Sınav Muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde Muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme aşamalarında (ALES) Puanı 70 olarak kabul edilecektir. 3. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından kabul edilen bir sınavdan bu puanı almış olmak. 4. Adayların Transkriptlerinin Ön Değerlendirme ve Nihai Değerlendirme Aşamalarında; Transkriptlerde Dörtlük ve Beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eş Değerlilik tablosuna göre değerlendirme yapılacaktır. 5. Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. 6. Adaylar sadece bir kadroya başvurabilir.

ÖZEL ŞARTLAR

 1. Araştırma Görevlisi işlemleri, Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15. maddesi çerçevesinde yürütülecek ve 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesine göre atama yapılacaktır.
 2. 06.02.2013 tarih ve 28551 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan lisansüstü eğitim öğretim yönetmeliğinde tanımlanan azami öğrenim süresini doldurarak 2016-2017 güz yarıyılından itibaren azami süresi yeniden başlayan öğrenciler ilan edilen Araştırma Görevlisi kadrolarına başvuramazlar.
 3. Lisans üstü eğitim öğretim yönetmeliğinin yayımlandığı 20 Nisan 2016 tarihinden itibaren 2017 güz dönemine kadar geçen sürede azami öğrenim sürelerinin dolması nedeniyle kadro ile ilişikleri kesilen araştırma görevlilerinin 2016-2017 güz döneminde azami öğrenim süreleri yeniden başladığından ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarına başvuramazlar.

BAŞVURULARDA İSTENİLEN BELGELER

 1. Dilekçe (http://basvuru.ogu.edu.tr/ internet adresine giriş yaptığınız takdirde dilekçenizin dökümünü alabilmeniz için doldurmanız gereken form ekrana gelecektir.)
 2. Öz geçmiş(herhangi bir formatta)
 3. Merkezi sınav (ALES) belgesi. Sonuçların açıklandığı tarihten itibaren beş yıl geçerlidir.
 4. Yabancı dil sınavı ( YDS, YÖK-DİL veya eşdeğerliği YÖK tarafından kabul edilen bir sınav) sonuç belgesi.
 5. Lisans diploması veya geçici mezuniyet belgesi fotokopisi(Başvuruda bulunacak olan adaylar e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu belgeler ile başvuru yapılabilecektir. e-Devletten alınanların dışındaki diploma/mezuniyet belgeleri, atanmaya hak kazanılması halinde aslı veya noter onaylı sureti ibraz edilecektir.)
 6. Lisans Transkript belgesinin aslı, onaylı örneği veya fotokopisi
 7. Nüfus cüzdanı Fotokopisi (e-Devlet üzerinden alınan nüfus kayıt örneği de kabul edilecektir.)
 8. İstenilen alanla ilgili halen yüksek lisans veya doktora öğrencisi olduğuna dair öğrenci belgesi.(e- Devletten alınacak kare kodlu öğrenci belgesi geçerlidir.)
 9. Erkek adaylar için terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge (Askerlik şubelerinden alınmış veya e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge ile başvuru yapabileceklerdir.
 10. Adli sicil kaydı. (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler geçerlidir)
 11. Başvuru belgelerinin onaysız fotokopileri de kabul edilmektedir. (Aslı ya da onaylı fotokopisi istenen belgeler hariç)

DİĞER AÇIKLAMALAR

 • Başvurular, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı, Meşelik Kampüsü Büyükdere Mah. Prof. Dr. Nabi AVCI Bulvarı No:4 Posta Kodu: 26040 Odunpazarı/ESKİŞEHİR adresine şahsen veya posta yoluyla yapılabilir. Postadaki gecikmeler nedeniyle ilanda belirtilen süre içinde yapılamayan başvurular dikkate alınmaz. Son başvuru tarihinin resmi tatil gününe rastlaması durumunda başvurular bir sonraki mesai günü, mesai bitimine kadar yapılabilir.
 • Bu ilan “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrosu” kapsamında olup “Öncelikli Alanlardaki Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atananların Lisansüstü Eğitimleri ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca yapılacaktır.
 • Başvuran adaylar ile atanmaya hak kazanan adayların durumları Üniversitemizin https://personel.ogu.edu.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
 • İlanda belirtilen kadrolardan birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
 • Yurt dışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
 • Atanmaya hak kazandığı halde yukarıda belirtilen şartlardan birisini taşımadığının ya da istenilen belgelerden birisinin eksik olduğunun tespit edilmesi halinde atama yapılmayacaktır. Atanmış olsa dahi söz konusu yapılan atama işlemi iptal edilecektir.
 • Başvuru evrakları iade edilmeyecektir.
SINAV TAKVİMİ
 • İlk Başvuru Tarihi : 25.11.2020
 • Son Başvuru Tarihi : 09.12.2020 (Mesai Bitimi)
 • Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 18.12.2020
 • Sınav Tarihi : İlan bilgileri listesinde belirtilmiştir.
 • Sonuç Açıklanma Tarihi : 04.01.2021
 • Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : https://personel.ogu.edu.tr 

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

five + three =