Bitlis Eren Üniversitesi 31 Akademisyen Alım Yapacak!

0
1363

Bitlis Eren Üniversitesi akademisyen alımı yapılacağını duyurdu.

Bitlis Eren Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 20 öğretim üyesi ve 11 öğretim elemanı alımı ile alakalı ilanı 23 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Bitlis Eren Üniversitesi, akademisyen alımı yapılacağını ilettiği Resmi Gazete ilanında toplamda 9 Doktor Öğretim Üyesi ve 11 Doçent ile 5 Öğretim Görevlisi ve 6 Araştırma Görevlisi  alımı yapılacağını duyurdu.
“Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.
İlanda yer alan Bitlis Eren Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Biyoloji Bölümü, Matematik Bölümü, Kimya Bölümü, Tarih Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Güzel Sanatlar Fakültesi: Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü
 • İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi: Kamu Yönetimi Bölümü
 • İslami İlimler Fakültesi: Temel İslam Bilimleri Bölümü,
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği
 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu: Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
 • Sağlık Yüksekokulu: Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Hemşirelik Bölümü
 • Hizan Meslek Yüksekokulu: Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
 • Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu: Yönetim ve Organizasyon Bölümü
  • Üniversitemize aşağıda unvanı, derecesi ve nitelikleri belirtilen kadrolara; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz Öğretim Üyesi Kadrolarına Yükseltilme ve Atanma Yönergesi kriterlerini sağlamış olmak koşuluyla öğretim üyesi alınacaktır. Adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.

İstenilen Belgeler:

 1. PROFESÖR kadroları devamlı statüde olup; adaylar başlıca araştırma eserini de belirttikleri dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 6 (altı) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
 2. DOÇENT kadroları devamlı statüde olup; adaylar dilekçesine ekleyecekleri, doçentlik belgesi, diğer öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört) adet CD veya taşınabilir bellek ile Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
 3. DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ kadrosuna başvuracak adaylar; dilekçesine ekleyecekleri, öğrenim belgeleri, nüfus cüzdanı fotokopisi, 2 (iki) adet fotoğraf, özgeçmiş ile bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren PDF formatında hazırlanmış olan 4 (dört)  adet CD veya taşınabilir bellek ile kadronun ilan edildiği birime başvuracaktır.
ÖNEMLİ NOTLAR:
 1. Müracaat edecek adayların “Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi”nde belirlenen koşulları yerine getirmeleri gerekmekte olup, (http://www.bitliseren.edu.tr/) adresinden Üniversitemiz/Mevzuatlar/Yönergeler kısmından başvuracakları unvana ait formları eksiksiz doldurup, her sayfası imzalı olacak şekilde başvuru dosyasına eklemeleri zorunludur.
 2. Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi), çalıştığı kurumdan veya e-Devlet üzerinden alacakları “hizmet belgesini” dilekçelerine ekleyerek ibraz etmeleri gerekmektedir.
 3. Yabancı ülkelerden alınan diploma ve doktora belgelerinin Yükseköğretim Kurulu ve/veya Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylı olması şarttır.
 4. Müracaat süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 (Onbeş) gündür.
 5. İlanda belirtilen koşulları taşımayanların ve belirlenen süre içerisinde başvurusunu yapmayan adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 6. Postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
İlan Tarihi : 23 / 12 / 2020 (Resmi Gazete’de) Son Başvuru Tarihi : 07 / 01 / 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar.

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Bitlis Eren Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemize, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır. Detaylı bilgi üniversitemizin www.beu.edu.tr adresinde mevcuttur. Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 gündür.”
İlanda yer alan Bitlis Eren Üniversitesi alım yapılacak akademisyen kadroları için ilgili kadroyu içeren birimler aşağıda iletilmiştir:
 • Fen Edebiyat Fakültesi: Matematik Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
 • Mühendislik-Mimarlık Fakültesi: Elektrik- Elektronik Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği
 • Sağlık Yüksekokulu:  Ebelik Bölümü
 • Rektörlük-Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi: Enformatik Bölümü
 • Hizan Meslek Yüksekokulu:  Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü
 • Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu: Terapi ve Rehabilitasyon Bölümü
 • Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu: Mülkiyet, Koruma ve Güvenlik Bölümü

İSTENEN BELGELER :

 1. Adayın başvuracağı Fakülte/MYO/Y.Okulu’nu, kişisel yazışma adresini ve telefon numaralarını belirten dilekçesi, (Akademik Kadro Başvuru Formu)
 2. Öz geçmiş,
 3. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgeleri (Başvuru tarihleri içerisinde e-Devletten alınan karekodlu belgeler ön değerlendirme aşamasında kabul edilir.) Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvuru belgelerine eklenmesi gerekmektedir.
 4. Lisans Transkripti
 5. ALES Sonuç Belgesinin çıktısı
 6. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait Sonuç Belgesinin çıktısı.(Meslek Yüksekokulu kadrolarında yabancı dil şartı bulunmadığından zorunlu belge değildir.)
 7. Yüksek Lisans veya Doktora yapıyor olmak şartı yer alan ilanlarda, öğrenci belgesinin başvurularda bulunması gerekmektedir.
 8. Yüksek Lisans ve Doktora yapıyor veya yapmış olmak şartı yer alan ilanlarda, ilanda belirtilen anabilim dalının/bilim dalının/alanın mezuniyet belgesinde/öğrenci belgesinde/transkriptte veya onaylı resmi yazıda belirtilmiş olması gerekmektedir.
 9. Kimlik Fotokopisi
 10. Son altı ay içinde içerisinde çekilmiş 1(bir) adet vesikalık fotoğraf.
 11. Onaylı Hizmet/Tecrübe Belgesi (Önemli Notlar kısmında ayrıntıları yer almaktadır.)

ÖNEMLİ NOTLAR :

 1. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir.
 2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvuran adayların başvuruları değerlendirilmez.
 3. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi; hizmetin yerine getirildiği kamu kurum ve kuruluşu/şirket/firmadan hizmet belgesi veya onaylı bir yazıyla belgelendirilmelidir.
 4. Onaylı Hizmet/Tecrübe belgesi ile birlikte çalışılan sürelere ait SGK çıktısının da gönderilmesi gerekmektedir. Yalnızca SGK çıktısı kabul edilmeyecektir.
 5. İlan özel şartında sertifika/belge istenmiş ise bu belge ve/veya sertifikalarında gönderilmesi gerekmektedir.
 6. Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
 7. Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 8. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
 9. İdarenin uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
Sınav Takvimi
 • Duyuru Başlama Tarihi : 23 / 12 / 2020
 • Son Başvuru Tarihi : 07 / 01 / 2021 Perşembe günü mesai bitimine kadar
 • Ön Değerlendirme Tarihi : 11 / 01 / 2021
 • Sınav Giriş Tarihi : 14 / 01 / 2021
 • Sonuç Açıklama Tarihi : 18 / 01 / 2021
 • Kabul Edilecek Başvuru Şekli : Şahsen veya Posta ile
 • Başvuru Adresi : Kadro ilanının yapıldığı birimlere yapılacaktır
 • Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.beu.edu.tr

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

12 + five =