Artvin Çoruh Üniversitesi Akademik Personel Alımı Yapacak!

0
1308

Artvin Çoruh Üniversitesi akademisyen alım ilanı yayımladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 15 akademik personel alımı ile alakalı ilanı 10 Eylül 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Artvin Çoruh Üniversitesi akademik personel alım ilanında 7 Doçent ve 5 Doktor Öğretim Üyesi ile 2 Öğretim Görevlisi ve 1 Araştırma Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.

“Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; 10/07/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararnamesi, “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, 09/11/2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak
Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ve “657 sayılı
Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi” hükümleri uyarınca akademik personel alınacaktır.”
İlanda yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak öğretim elemanı kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi: Mimarlık Bölümü
 • Artvin Meslek Yüksekokulu: Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü
 • Hopa Meslek Yüksekokulu: Yönetim ve Organizasyon Bölümü

  GENEL ŞARTLAR:

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil
  sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
 • Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun
  hesaplanmasında kullanılacak 4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
 • Yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına
  yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili
  kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı
  Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu
  yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 80 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

ÖZEL ŞARTLAR:

 • Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının
  birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. (02/01/1985 ve sonrası
  doğumlu olanlar.)
 • Araştırma görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta
  yeterlik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır.
 • Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine
  sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
 • Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl
  tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İstenen Belgeler:

 1. Başvuru Formu (www.artvin.edu.tr adresi DUYURULAR bölümünde bulunan
  “Öğretim Elemanı İlanı” altındaki “Öğretim Elemanı Başvuru Formu”nun çıktısı alınarak (formda ilan numarası mutlaka belirtilerek) doldurulacaktır.
 2. Öz geçmiş
 3. Lisans Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)
 4. Yüksek Lisans/Doktora Mezuniyet Belgesi ve Transkript (Fotokopisi)
 5. Öğrenci Belgesi (Yüksek Lisans veya Doktora)
 6. ALES Sonuç Belgesi (İnternet Çıktısı)
 7. Yabancı Dil Belgesi (İnternet Çıktısı)
 8. Adli Sicil Kaydı Belgesi
 9. Erkek Adaylar için Askerlik Durumlarını Gösteren Belge
 10. Alanında İş Tecrübe Belgesi (SGK belgesi ile birlikte)
 11. Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar
  getireceklerdir.)
 12. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

MUAFİYET:

 1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da
  sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
 2. Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Başvurular şahsen veya posta ile yapılabilir. Posta ile yapılacak başvuruların son
  başvuru tarihine kadar Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğü Yazı İşleri Şube Müdürlüğü Seyitler Yerleşkesi adresine ulaşması gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan, eksik belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
 2. Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları http://www.artvin.edu.tr web
  adresinde ilan edilecek olup adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 3. Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuracaklardır. Birden fazla başvuru
  yaptığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.
 4. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
  onaylanmış olması gerekir.
 5. Onaylı istenen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak
  onaylanması gerekmektedir.
 6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz
  sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve hiçbir hak talep edemeyeceklerdir.
 7. Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 Sayılı Kanunun 50/d Maddesi uyarınca
  yapılacaktır.
 8. Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
 9. Atanmaya hak kazanan Aday/Adayların tüm belgeleri onaylı olmak zorundadır.
 10. Başvuru formunda ilan numarası kesinlikle belirtilecektir. Eksik veya hatalı bildirilen
  ilan numaralarından ilgili kişi sorumlu olup Üniversitemiz sorumlu değildir
Sınav Takvimi
 • İlan Başlama Tarihi: 10.09.2020
 • Son Başvuru Tarihi: 24.09.2020 (Mesai Bitimine Kadar) 
 • Ön Değerlendirme Tarihi:  30.09.2020
 • Giriş Sınav Tarihi: 05.10.2020
 • Nihai Değerlendirme Tarihi: 09.10.2020
 •  Sonuçların İlan Edileceği: İnternet Adresi www.artvin.edu.tr


Öğretim Üyesi Alım İlanı

“Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine; “2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu”, “657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesi”, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği” ile “Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi”nin ilgili
maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.”
 
İlanda yer alan Artvin Çoruh Üniversitesi ve üniversiteye alım yapılacak öğretim üyesi kadroları için ilgili kadroyu içeren fakülteler aşağıda iletilmiştir:
 • Eğitim Bilimleri Fakültesi: Temel Eğitim, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi, Eğitim Bilimleri, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi bölümleri
 • Fen-Edebiyat Fakültesi: Felsefe Bölümü
 • İlahiyat Fakültesi:Temel İslam Bilimleri Bölümü
 • Orman Fakültesi: Orman Mühendisliği Bölümü
 • Sağlık Bilimleri Fakültesi: Hemşirelik
 • Sanat ve Tasarım Fakültesi:Peyzaj Mimarlığı
 • Hopa Meslek Yüksekokulu: Yönetim ve Organizasyon

İstenilen Belgeler:

 1. Doçent kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm ve anabilim
  dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomaları ile doçentlik belgesinin onaylı suretleri, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile Üniversitemiz Rektörlük Personel Daire Başkanlığına;
 2. Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuruda bulunacak adayların; başvurdukları bölüm, anabilim dalını belirttiği dilekçelerine; bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan fotokopisi, özgeçmiş, puan tablosu, lisans, yüksek lisans ve doktora diplomalarının onaylı suretleri, yabancı dil belgesi,askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarının birer suretlerini kapsayan salt okunur 4 (dört) adet CD ile ilgili akademik birime;
Başvuru Şartları, Tarihleri ve Önemli Bilgiler
 • 10/09/2020 ilan tarihi itibarı ile 15 (on beş) gün içerisinde (24/09/2020 tarihi mesai
  bitimine kadar) şahsen veya postayla yapılması gerekmektedir.
 • Postadaki gecikmelerde sorumluluk kabul edilmeyecektir.
 • Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin Üniversitelerarası Kurulca
  onaylanmış olması gereklidir.
 • Halen bir kamu kurumunda çalışıyor veya önceden çalışmış olanların kurumlarından
  aldıkları onaylı hizmet belgelerini de eklemeleri gerekmektedir.
 • Adaylar CD dışında ayrıca; başvuru dilekçesinin ekinde bir adet fotoğraf, nüfus cüzdan
  fotokopisi, özgeçmiş, yabancı dil belgesi, askerlik durum belgesi, adli sicil kaydı belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diploması, doçentlik belgesinin (doçent başvurularında) onaylı suretlerini çıktı olarak ilgili birime teslim edeceklerdir.

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek ve bilgi almak için tıklayınız
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

two × two =