Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 26 Akademisyen Alımı Yapıyor!

0
941
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi 10 Aralık 2020 tarihinde 9 Aralık 2020 tarihli ilanı için Düzeltme İlanı yayımladı

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademik kadro alım ilanı yayımladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi çeşitli fakülte/enstitü ve bölüm/ana bilim dallarına 13 öğretim öğretim üyesi ve 13 öğretim elemanı alınacağı ile alakalı ilanı 9 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımladı.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademisyen alım ilanında 3 Profesör, 1 Doçent ve 9 Dr. Öğretim Üyesi ile 5 Araştırma Görevlisi ve 8 Öğretim Görevlisi alımı yapılacağını duyurdu.
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: 02.11.2018 tarih ve 30583 sayılı Resmî Gazete’de “Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik” uyarınca Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekir.”
İlanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademisyen kadroları için alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler Bölümü
 • Hukuk Fakültesi: Kamu Hukuku Bölümü,
 • İslami İlimler Fakültesi: Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi: Antropolji Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Sosyoloji Bölümü
 • Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını, profesör kadroları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadroları için 4 takım olarak ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde aşağıda belirtilen belgeler ile birlikte başvuru adresine teslim etmeleri gerekmektedir.
 • Profesör ve doçent kadrolarına daimi statüye göre atama yapılacak olup, başvuruların profesör ve doçent kadroları için Rektörlük Personel Daire Başkanlığına; doktor öğretim üyesi kadroları için ise ilgili fakülte dekanlığına yapılması gerekmektedir.

Başvuru için gerekli belgeler:

 1. Adayın başvurduğu kadroya ait, anabilim dalı, kadro derecesi ve açıklamaları içeren dilekçe
 2. Öz geçmiş ve yayın listesi ile bilimsel çalışma ve yayınlarından oluşacak şekilde profesörlük kadro başvuruları için 6 takım, doçent ve doktor öğretim üyesi kadro başvuruları için 4 takım dosya
 3. Lisans, yüksek lisans, doktora belgesi ve doçentlik belgesi (onaylı)
 4. Yabancı dil belgesi (80 puan)*
 5. 2 adet fotoğraf
 6. Nüfus cüzdanı fotokopisi
 7. Erkek adayların askerlik durumlarına ilişkin belgenin aslı veya onaylı kopyası
 8. Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi.
NOT:
 1. Başvuruda istenilen belgelerin aslı görülmesi halinde “aslı gibidir” onayı Kurumumuzca yapılabilecektir.
 2. Adaylar, eser listelerini yazılı olarak teslim etmek ve başvuru dosyalarını bir takım olarak başvuru sırasında sunmak kaydıyla, başvuru dosyalarındaki bilimsel eserlerini (makale, tez, kitap vs.) elektronik ortamda (CD, DVD vb.) verebilirler.
 3. Doktora ve doçent unvanı yurtdışından alınmış ise denkliğinin Üniversitelerarası Kurul tarafından onaylandığını gösterir belgenin eklenmesi gerekmektedir.
 4. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
 5. Başvuru dilekçesinde adaya ait tüm iletişim bilgileri (cep, iş, ev telefonu ve e-mail adresi) belirtilecektir.
 6. Başvurular şahsen yapılacak olup posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
 7. Profesör kadrosuna başvuran adayların başlıca araştırma eserini belirtmeleri gerekmektedir.
* Üniversitemiz Senatosunun 10.04.2018 tarih ve 2018/31 sayılı kararı gereğince;
 1. Siyasal Bilgiler Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümü’ne yapılacak başvurularda, yabancı dilden (80) puan barajı aranacak olup, başvurulacak anabilim dalındaki verilen eğitim dilinden olmak şartı ile yurt dışında veya yabancı dilde eğitim veren yükseköğretim kurumlarında doktora yapmış adaydan yabancı dil puan şartı aranmaz.
 2. İslami İlimler Fakültesi ile Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Antropoloji Bölümü ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü için ilan edilen kadrolarda 2547 sayılı Kanunun 24. maddesinin 2. fıkrası uyarınca istenen yabancı dilden (55) puan barajı aranacaktır. Başvuru için gerekli iletişim adresi aşağıdadır.
 3. Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Hükümet Meydanı Ulus -ANKARA Tel: (312) 596 47 43 – 596 44 59 – 596 44 53

Öğretim Elemanı Alım İlanı

“Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı Birimlerine, 15.07.2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmî Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 5 inci maddesinin ikinci fıkrası, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerine göre Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi kadrolarına eleman alınacaktır.”
İlanda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi akademisyen kadroları için alım yapılacak fakülte / enstitü ve bölümler / ana bilim dalları aşağıda belirtmiştir: 
 • Rektörlük: Uzaktan Eğitim Merkezi (ASBUZEM)
 • Yabancı Diller Yüksekokulu: Yabancı Diller Bölümü
 • İslami İlimler Fakültesi: Temel İslam Bilimleri Bölümü, Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü
 • Siyasal Bilgiler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü,
 • Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi: Felsefe Bölümü, Psikoloji Bölümü, Sosyoloji Bölümü

İstenilen Belgeler:

 1. Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, Birimi, Anabilim Dalı, Unvanı, Derecesi ve Adayın ikametgah adresi, telefon numarası, email adresi vs. açıkça belirtilir.)
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
 3. Öz geçmiş
 4. Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirtir belge
 5. Lisans/Lisansüstü diplomalarının veya geçici mezuniyet belgelerinin onaylı sureti veya e-Devlet çıktısı (Yabancı Yükseköğretim Kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belge)
 6. Resmi transkript (Lisans eğitimi ile ilgili) (onaylı belge)
 7. ALES Belgesi
 8. 2 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı)
 9. Yabancı Dil Belgesi
 10. Lisansüstü eğitim gördüğüne dair belge (onaylı belge)
 11. Tez aşamasında olan adayların lisansüstü tez konularını belgeleyen onaylı tez formu
 12. Tecrübe durumunu gösterir belge (ilan edilen kadroya bağlı olarak alınacak) (onaylı belge)
 13. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Hizmet Takip Programından (HİTAP) alınan Hizmet Belgesi (Halen bir Kamu Kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir.)
 14. Herhangi bir adli sicil kaydı olmadığına dair belge (E-Devlet üzerinden alınan belge)

ÖNEMLİ NOTLAR:

 1. Adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları gerekmektedir.
 2. Adaylarım Devlet Mecburi Hizmet Yükümlülüğü bulunmaması gerekmektedir.
 3. Başvurular ilan edilen kadro birimine (dekanlık/yüksekokul/enstitü) yapılması ve başvuru yapılan birimin internet adresinden ilan sonuçlarının takip edilmesi gerekmekte olup, İnternet aracılığıyla yapılacak başvurular, postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süreler içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar Başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.)
 4. Onaylı istenilen belgelerin, Noterden veya Resmi Kurumlarca “Aslı Gibidir” yapılarak onaylanması gerekmektedir.
 5. Adayların tek bir kadro ilanına müracaat etmeleri gerekmektedir. Birden fazla kadroya başvuran adayların her iki başvurusu da değerlendirmeye alınmayacaktır. (Birden fazla kadro ilanı olması durumunda)
 6. İstenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak ve atamaları yapılmayacaktır. Bunların atamaları yapılmış olsa dahi ilanın her aşamasında iptal edilebilir.
 7. Adayların “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”teki başvurulan kadroya ait atanma ile ilgili şartları sağlaması gerekmektedir.
 8. Öğretim görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanunun 31.maddesi, Araştırma görevlisi kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un 50/d maddesi uyarınca atama yapılacak olup, araştırma görevlisi ilanına başvuracak adayların sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmaları gerekir.
 9. İlanımıza http://www.asbu.edu.tr adresinden ulaşılabilir.
Sınav Takvimi:
 • Adayların ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde ilgili birimlere başvuru yapmaları gerekmektedir.
 • SON BAŞVURU TARİHİ: 25.12.2020
 • ÖN DEĞERLENDİRME TARİHİ: 04.01.2021
 • SINAV GİRİŞ TARİHİ: 11.01.2021
 • SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 18.01.2021

İlan içeriğindeki diğer detayları incelemek için tıklayınız 
İlan hakkında görüşlerinizi forum sayfamız üzerinden iletebilirsiniz.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

19 − six =